Hva står MDG for i Molde-politikken?

MDG arbeider for fred, rettferdighet og et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, der økonomien er underlagt sunne økologiske prinsipp. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er ei forutsetning for å nå måla. Det betyr blant anna at vi tenker globalt og handler lokalt. Dette vises også igjen i standpunkt vi har i noen av de mest aktuelle lokale sakene.

20. august, 2015

KOMMUNESAMMENSLÅING: Vi ser ikke noe behov for at Molde skal være del av noen storkommune og er mer opptatt av levende, sterke lokalsamfunn enn av at en kommune skal være stor og folkerik. Eventuelle kommunesammenslåinger skal bare kunne skje etter folkeavstemninger på kommune- eller kretsnivå der et flertall ønsker sammenslåing.

KYSTSTAMVEGEN, E39, MØREAKSEN, BYPAKKA: Vi går mot E39 gjennom og under Molde sentrum. Vi ønsker ingen firefeltsveger rundt byen og innover mot Hjelset.Alternative traseer fins, og vi vil vurdere dem nøye. Å føre E39 fra Julbøen og gjennom byen skaper bare mer trafikk og dermed mer forurensing og støy. En Kyststamveg-trasé gjennom og under byen og videre mot Hjelset fører til naturinngrep, hager og hus vil bli jevna med jorda og det blir mindre attraktivt å gå og sykle langs ei slik trafikkmaskin. En tunnel under bysentrum er både kostbar og sårbar. Vår løsning er bedre tilrettelegging for mjuke trafikanter og et mer effektivt kollektivtilbud. Dette vil redusere biltrafikken, og partiet ønsker dessuten mest mulig godstransport over på kjøl. Vi frykter ikke at et E39-løp utenom Molde sentrum vil ”tappe” byen for besøkende, byen er attraktiv i seg sjøl.

HJELSET SOM ØKOLOGISK BYGDEBY: Med vedtaket om bygging av sjukehus på Hjelset får Hjelset-/Skjevik-området ei endra betydning som bydel. Nye boligområder bør planlegges ut fra økologiske prinsipp, med for eksempel såkalte passivhus, takhager på blokker og bruk av jordvarme. Med Hjelset/Skjevik som en godt planlagt moderneøkologisk bygdeby kan vi dessuten hindre at Molde blir ”Norges lengste by” med et sammenhengende nedbygd område fra Djupdalen til Skjevik! På denne måten kan vi også beholde det meste av dyrkamarka fra Årø/Røbekk til Hjelset.

FORTETTING: Vi sier ja til fortetting, og er også positive til bygging av blokker på egna steder. Ved fortetting i etablerte boligstrøk må det legges mer vekt på enn tidligere at nybygg skal harmonere med arkitekturen i nabolaget. Ressurs- og miljøvennlige løsninger må kreves når nye, større utbyggingsprosjekt skal godkjennes av kommunen, som oppvarmingsløsninger og bruk av miljøvennlige materialer. Det må også bli satt av plass til grønne uteområder som skal brukes til leikeområde og hager.

SENTRUMSUTVIKLING: Molde sentrum står framfor ei spennende utvikling, bl.a. med en ny sjøfront og en ny idrettspark, et boligområde i Grandfjæra og ny utforming av Molde trafikkterminal (Bussholdeplassen). MDG vil følge godt med på det som skjer med sentrumsutviklinga. Det som er lønnsomt for utbyggerne er ikke alltid tjenlig for innbyggerne og miljøet. På Gørvellplassen bør det lages en liten aktivitetspark. Trafikkterminalen tar i dag for mye plass, er ikke universelt utforma og vi ønsker en arkitektkonkurranse som skal sørge for mer effektiv arealbruk, kanskje med en minipark. Sentrum er for lite grønt i dag.

MDG har som mål å gjøre kommunen mer miljøvennlig og dermed bedre for oss som lever her, også de uten stemmer og stemmerett. Vi vil at kommunen skal bli en kommune som bevisst tar hensyn til den naturen og de ressursene vi er avhengige av. MDG har ikke vært med på å påvirke politikken i Molde tidligere, men nå kan vi med hjelp fra deg være med på å gjøre Molde til en grønn foregangskommune. Som et blokkuavhengig parti, verken borgerlig eller sosialistisk, kan vi lett samarbeide med andre parti når vi har sammenfallende syn. Vi er ikke redde for å ta vanskelige valg og avgjørelser, og vi mener at uheldige prosjekt som ikke er satt i gang, kan stoppes.

MDG mener at den største utfordringa i Molde ikke er økonomisk, men har med tankegang og prioriteringer å gjøre: Vi må tenke og handle annerledes, grønt. Da er Miljøpartiet De Grønne et godt valg.

Jon Peder Vestad

Listekandidat for MDG i Molde